เนื้อหาของบทความนี้จะพูดถึงอโหสิ แปล ว่า หากคุณกำลังมองหาเกี่ยวกับอโหสิ แปล ว่ามาวิเคราะห์กับPakamas Blogในหัวข้ออโหสิ แปล ว่าในโพสต์พุทธวจน faq วันมาฆบูชา บาลีเรียกว่า สาวกานํ สนฺนิปาโต อโหสิ มีความสำคัญอย่างไร ?นี้.

สรุปเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอโหสิ แปล ว่าในพุทธวจน faq วันมาฆบูชา บาลีเรียกว่า สาวกานํ สนฺนิปาโต อโหสิ มีความสำคัญอย่างไร ?ที่สมบูรณ์ที่สุด

ชมวิดีโอด้านล่างเลย

ที่เว็บไซต์Pakamas Blogคุณสามารถเพิ่มเนื้อหาอื่น ๆ นอกเหนือจากอโหสิ แปล ว่าเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่ามากขึ้นสำหรับคุณ ในหน้าpakamasblog.com เราอัปเดตข้อมูลใหม่ๆ ที่ถูกต้องให้คุณอย่างต่อเนื่องทุกวัน, ด้วยความหวังว่าจะให้บริการเนื้อหาที่สมบูรณ์ที่สุดแก่ผู้ใช้ ช่วยให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูลออนไลน์ด้วยวิธีที่ละเอียดที่สุด.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่อโหสิ แปล ว่า

วันนี้เป็นวันมาฆบูชา วันเพ็ญเดือน ๓ ภาษาบาลีเรียกว่า วันสฺวัน สนฺนิปาโต อโหสิ. เป็นวันที่พระสงฆ์ 1,250 รูปมาประชุมกันเป็นองค์เดียวในสมัยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสมณะโคตมะ ภิกษุทั้งหลาย ในคืนนั้น พระผู้มีพระภาคทรงเล่าในสมัยที่พระพุทธเจ้าองค์ก่อน ๆ ตรัสว่า วันสนานัม สนฺนิปาโต อโหสิ ก็มีเหมือนกัน ในสมัยพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสี มี ๓ ครั้ง. พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเรียกว่าสิกขี ๓ ครั้ง; พระอรหันต์ชื่อเวสภูสามครั้ง พระผู้มีพระภาคเคยเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากกุสันธะ พระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้งหนึ่งเป็นพระอรหันต์ที่ตรัสรู้แล้ว ชื่อโกนาคมนะ ครั้งหนึ่งเป็นพระอรหันต์ที่ตรัสรู้แล้วครั้งหนึ่ง ชื่อกัสสปะ ในกาลพุทธกาลปัจจุบัน ครั้งเดียว ดังจะกล่าวตามพระสูตร ดังนี้ ภิกษุประชุมสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ชื่อวิปัสสี. มีสามครั้ง หกล้านแปดแสนครั้ง มีการประชุมพระสาวกจำนวนแสนรูปอีกครั้งหนึ่ง มีพระสงฆ์มาชุมนุมกันแปดหมื่นรูป สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า วิปัสสี ซึ่งประชุมกันทั้งสามครั้งนี้ ล้วนเป็นภิกษุ ภิกษุสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าประชุมกัน ๓ ครั้ง คือ พระผู้มีพระภาคเจ้า สิกขี สมัยหนึ่งมีภิกษุสงฆ์มาชุมนุมกันเป็นแสน สมัยหนึ่ง มีภิกษุมาประชุมกันแปดหมื่นรูป. อีกครั้งหนึ่ง มีการประชุมสาวก ภิกษุเจ็ดหมื่นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า สิกขิ ภิกษุทั้งหลายประชุมกัน ๓ ครั้งในกาลนี้ ภิกษุสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า เวสสภู เกิดขึ้นถึง ๓ ครั้ง สมัยหนึ่ง ภิกษุแปดหมื่นรูปประชุมกัน สมัยหนึ่ง มีพระสาวกประชุมกันเป็นจำนวนเจ็ดหมื่น ครั้งหนึ่ง ภิกษุ ๖๐,๐๐๐ รูปประชุมกัน สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า เวสสภู. ที่ได้ประชุมกันถึง ๓ ครั้ง ล้วนแต่เป็นภิกษุ ประชุมสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ชื่อว่า กกุสันธะ ครั้งหนึ่งมีภิกษุสี่หมื่นรูป. สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากกุสันธะ ประชุมกันครั้งนี้ ล้วนเป็นภิกษุ พระสงฆ์ ที่ประชุมสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าโกนาคมนะ ครั้งหนึ่งมีภิกษุ ๓ หมื่น สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าโกนาคมน์ ที่เคยพบในครั้งนี้ล้วนแต่เป็นพระภิกษุทั้งสิ้น ประชุมพระสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า กัสสปะ เมื่อมีภิกษุสองหมื่นรูป สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้อย่างกัสสปะที่มาพบในคราวเดียวกันนี้ล้วนเป็นพระภิกษุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สาวกของเราประชุมกันในกาลนี้ สมัยหนึ่ง มีภิกษุหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูป สาวกของเรามาประชุมกันในคราวเดียว ภิกษุทั้งหลาย ได้ยินว่า ณ ที่นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้แล้ว มีนามว่าวิปัสสี การสวดปาฏิโมกข์ในที่ประชุมพระสงฆ์ มีดังนี้ ขันติคือความคงทนและตบะ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสว่านิพพานเป็นธรรมอย่างยิ่ง ผู้เบียดเบียน ผู้เบียดเบียน ไม่เรียกว่าภิกษุ ไม่เรียกว่าภิกษุเลย. การงดเว้นทั้งปวง การบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม การทำจิตใจให้ผ่องใส นี่คือคำสั่งสอน บรรดาพระพุทธเจ้าทั้งปวง การไม่พูดส่อเสียด การไม่ทำร้าย การสำรวมในปาฏิโมกข์ การอดอาหาร การนอนสงัด การบำเพ็ญจิตให้สูง ธรรม ๖ ประการเหล่านี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า พระสงฆ์ เพราะธาตุธรรมนี้ ตถาคตย่อมแทงตลอดดีแล้ว. เหตุฉะนั้น พระพุทธเจ้าผู้เสด็จดับขันธปรินิพพานจึงทรงจำแนกธรรมเป็นเหตุให้เนิ่นช้า. ตัดวัฏฏะได้ ชนะวัฏฏะได้แล้ว ตถาคตย่อมระลึกได้ แม้ชาติ แม้นาม แม้โดยสกุล แม้โดยอายุ ประมาณ แม้โดยสหายแห่งสาวก แม้โดยชุมนุมสาวก แม้เพราะเหตุนี้ เหตุภิกษุเหล่านั้นจึงมีชาติอย่างนี้ จึงมีนามอย่างนี้ จึงมีโคตรอย่างนี้ จึงมีศีลอย่างนี้. จึงมีศีลอย่างนี้ จึงมีปัญญา อย่างนี้ จึงมีวิหารธรรมอย่างนี้. ความหลุดพ้นจึงมีอยู่อย่างนี้. เป็นเหตุให้ตถาคตระลึกถึงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน ธรรม เป็นเหตุให้เนิ่นช้า ตัดวัฏฏะได้แล้ว ทุกข์ล่วงแล้ว แม้ชาติ แม้โดยนาม แม้โดยสกุล แม้ประมาณอายุ แม้โดยสาวกสองสามคน แม้โดยที่ประชุมสาวก แม้เพราะเหตุนี้ ภิกษุเหล่านั้นจึงมีอย่างนี้. ชาติจึงมีนามอย่างนี้ จึงมีโคตรอย่างนี้ จึงมีศีลอย่างนี้. จึงมีปัญญาอย่างนี้ จึงมีวิหารธรรมอย่างนี้. จึงมีวิสัยเช่นนี้. พระไตรปิฎกภาษาไทย (ฉบับหลวง) มหาปเทสสูตร เล่ม ๑๐ หน้าที่ ๑-๔๙ รายการที่ ๑-๕๖ อ้างอิงจาก ศูนย์เผยแผ่ภาคกลาง วัดนาป่าพง คลอง ๑๐ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ประธานสงฆ์วัดนาป่าพง มาร่วมกัน มุ่งมั่น ศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่ พระธรรมคำสั่งสอนของตถาคต

READ MORE  ประธานกล่าวเปิดงาน กองทุนกตัญญู | สังเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกล่าวเปิดงานที่ถูกต้องที่สุด

ภาพถ่ายบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่เกี่ยวกับอโหสิ แปล ว่า

พุทธวจน faq วันมาฆบูชา บาลีเรียกว่า สาวกานํ สนฺนิปาโต อโหสิ มีความสำคัญอย่างไร ?
พุทธวจน faq วันมาฆบูชา บาลีเรียกว่า สาวกานํ สนฺนิปาโต อโหสิ มีความสำคัญอย่างไร ?

นอกจากการหาข่าวเกี่ยวกับบทความนี้แล้ว พุทธวจน faq วันมาฆบูชา บาลีเรียกว่า สาวกานํ สนฺนิปาโต อโหสิ มีความสำคัญอย่างไร ? คุณสามารถค้นพบบทความเพิ่มเติมด้านล่าง

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลใหม่

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอโหสิ แปล ว่า

#พทธวจน #faq #วนมาฆบชา #บาลเรยกวา #สาวกาน #สนนปาโต #อโหส #มความสำคญอยางไร.

READ MORE  การฟังและการดู - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.4 | สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการฟัง การดู และการพูดได้แม่นยำที่สุด
[vid_tags].

พุทธวจน faq วันมาฆบูชา บาลีเรียกว่า สาวกานํ สนฺนิปาโต อโหสิ มีความสำคัญอย่างไร ?.

อโหสิ แปล ว่า.

หวังว่าค่านิยมบางอย่างที่เรามอบให้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามบทความของเราเกี่ยวกับอโหสิ แปล ว่า

READ MORE  กาหลมหรทึก (กา-หน-มะ-หอ-ระ-ทึก) | EP.1 (FULL HD) | 26 ก.พ. 61 | one31 | สังเคราะห์เนื้อหาที่สมบูรณ์ที่สุดเกี่ยวกับมหรศพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *